Venus

Over Venus

Venus Express Missie

Belgische deelname

Contact, Links en Lexicon

Contact, Links en Lexicon

ROB - Venus - homepage  Venus  Contact, Links en LexiconLexicon
Lexicon
Basalt :

Donkere rots, meestal bruin, van vulkanische oorsprong. Basalt is doorlatend en sommige soorten worden gebruikt in de bouw.

Magmakamer :

Reservoir van magman onder de vulkaan op een diepte tussen 10 tot 50 kilometer.

Magnetische veld :

De Aarde bestaat uit een buiterste korst, een silicaatmantel (mantel van silicium), een buitekern en een binnenkern. Tussen de kern en mantel, bedraagt de temperatuur ongeveer 4800°C. Dit verklaart waarom de buitenkern vloeibaar is. De binnenste kern is vast omdat de druk hier veel sterker is.

Convectie :

Alle bewegingen gegenereerd in een vloeibare massa als gevolg van dichtheidsverschillen in delen van de massa en temperatuur, verschillen. Als een massa van vloeistof wordt verwarmd in het onderste deel, heeft de hete vloeistof het dichtst bij de warmtebron de neiging de plaats in te nemen van de dichtere en koudere vloeistof. Zo ontstaat een continue beweging binnenin de massa die bijdraagt aan warmtetransport.

Corona van de zon :

De corona is een deel van de atmosfeer van de zon en ligt boven de chromosfeer verspreid over miljoenen kilometers in de ruimte.

Broeikaseffect :

Hoewel de ultraviolette straling direct wordt gereflecteerd door de atmosfeer, bereikt ze een deel het oppervlak van de planeet. Dit absorbeert de straling opnieuw zendt deze uit in de vorm van infrarood. Maar, net als het gas van een serre laten gassen met broeikas effect "gas" (inclusief kooldioxide) geen infrarode straling door. Zij blijven daarom gevangen in de atmosfeer en keren terug naar de bodem. Dit proces zorgt dus voor de opwarming van de bodem.

Ionosfeer :

Dit is een deel van de atmosfeer tussen de mesosfeer en de magnetosfeer, dus tussen de 60 en 800 km hoogte. Het bestaat uit sterk geïoniseerd gas met een zeer lage druk (tussen de 2.10-2 en 1.10-8 mb) en een hoge temperatuur (-20 tot +1000°C).

Getijden :

De zon, net als alle massieve lichamen, oefent een aantrekkingskracht uit op andere massieve lichamen die het omringt. Deze kracht is sterker als de afstand tussen de zon klein en het lichaam zwak is. De planeten die rond de zon draaien, worden hierdoor aangetrokken. Maar niet alle delen van de wereld bevinden zich op dezelfde afstand tot de zon. De aantrekkingskracht is kleiner in het centrum van Venus, dan voor de meest afgelegen punten, en sterker voor de dichtbijzijnde punten. Venus is een vast lichaam, wat impliceert dat alle punten aaneengesloten zijn. Dus er is een andere kracht in het spel, de "samenbindende kracht", die probeert om de planeet te bijeen te houden in zijn oorspronkelijke vorm. De combinatie resulteert in een vervorming van de planeet : de dichtstbijzijnde punten hebben de neiging om weer iets dichter naar de zon toe te buigen, en de meet afgelegen punten proberen zich hiervan te verwijderen. Deze vervorming wordt de vervorming van de getijden genoemd. De planeten beschrijven elliptische banen, hierbij naderen zij en verwijderen zij zich van de zon wat inhoudt dan hun zwaartekracht niet constant is en getijdenvervormingen veroorzaakt (variaties in de periode van een revolutie). De bindende kracht van de planeet kan klein of groot zijn. Het hangt af van de "sterkte van de relatie" tussen punten. Dus als de samenbindende kracht van belang is, zoals het geval zou zijn als Venus helemaal vast was, zou de planeet weinig vervormd worden door het getijdeneffect. Aan de andere kant, de samenhang in een vloeistof is veel lager dan die in een vaste stof. Daarom, als Venus een deel vloeistof bevat (zoals de kern van de Aarde) zal het getijdeneffect groter zijn.

Spectrometer :

Dit instrument maakt het mogelijk om lichtstraling te ontleden in zijn samenstellende golflengten. Op deze manier krijgen we het spectrum van deze straling. Dit is wat er gebeurt wanneer men een continue lichtbron voor een prisme plaatst.

ACCENT - samenstelling van de atmosfeer Change 2006 :

Maar het materiaal (bestaande uit verschillende chemische verbindingen) kan licht absorberen van bepaalde golflengten. Het lichtspectrum wordt gewijzigd door het contact van het licht met de materie. Een golflengte (d.w.z. kleur) wordt niet weergegeven in het spectrum aangezien het wordt geabsorbeerd. Tocht absorbeert elke chemische verbinding verschillende golflengten. Het spectrum varieert afhankelijk van het materiaal waarmee licht reageert.

Plasma :

Plasma is een geïoniseerd gas (gedeeltelijk), dat naast de neutrale gasmoleculen ook vrije elektronen en kationen bevat die het gas geleidend maken. Hierbij komen een groot aantal van de aangeslagen moleculen vrij, die terugvallen naar hun oorspronkelijke staat door het uitzenden van elektromagnetische straling. De kenmerkende gloed van de plasma is te wijten aan dit fenomeen.

Near Infrared :

Infrarode straling (IR) is een golflengte groter dan die van zichtbaar licht, maar lager dan de magnetron. Deze golflengte ligt tussen 700 nanometer (of 700 x 10-9 meter) en 1 milimeter. De IR wordt vaak onderverdeeld in : IR nabij 0,7 micron (of micrometer of 0,7 x 10-6 m) tot 5 micron, IR betekent 5 tot 30 micron, IR afstandsbediening 30 tot 1000 micron. Deze indeling is echter niet nauwkeurig, elke toepassing heeft zijn eigen idee van de grens tussen de verschillende types.

Bundelende kracht :

Kracht waarmee de vaste deeltjes elkaar aantrekken, waardoor een vaste lichaam "star" wordt.

Aardse planeet :

Aardse of terrestrische planeten (van het Latijnse Terra en Tellus, aarde, bodem) hebben, in tegenstelling tot de gasvormige planeten, dezelfde structuur als die van de aarde, dat wil zeggen dat ze een vast oppervlak hebben en voornamelijk zijn samengesteld uit niet-vluchtige elementen, vaak silicaatrotsen en eventueel een metalen kern. Hun dichtheid is relatief hoog.
De vier aardse planeten van het zonnestelsel zijn de Aarde, Mars, Venus en Mercurius.
Valid XHTML 1.0 Strict